Hər Gün Farsca

Hər Gün Farsca

6 102

Kanal admini

@shahadat_arzusunda

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə


21 - ci dərs


Fars dilindəki
şəxs əvəzlikləri
aşağıdakılardır:


1 - من

- mən

- mən

2 - تو

- to

- sən

3 - او - وی

- u - vey

- o

4 - ما

- ma

- biz

5 - شما

- şoma

- siz

6 - آنها - آنان - ایشان

- anha - anan - işan

- onlar


Üçüncü şəxsin təkində iki, cəmində isə üç əvəzlikdən
istifadə olunur. Üçüncü şəxsin təkini bildirən əvəzliklərdən ən işlək və universal xarakter daşıyanı «او» - dur. «وی» - isə, əsasən yazılı nitqdə işlənir.


Üçüncü şəxsin cəmini bildirən əvəzliklərdən həm yazılı həm də şifahi nitqdə işlənəni «آنها» - dır. Qalan ikisi isə, əsasən yazılı nitqdə işlənir.


Qeyd


Bu dildəki «ایشان» əvəzliyi üçüncü şəxsin cəmini ifadə etməklə yanaşı, həm də hörmət əlaməti olaraq üçüncü şəxsin təkini ifadə edir.
@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/72https://t.me/her_gun_farsca/71

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə


20-ci dərs


Sual ədatı vasitəsi ilə yaranan sual cümləsi


Fars dilində sual cümlələri həm də sual ədatı ilə ilə işlənə bilir. Bu dildə sual ədatı - آیا - (aya) - cümlənin əvvəlində gəlir və Azərbaycan dilində sual cümlələrinin sonunda işlənən
mı - mi - mu -mü
sual ədatı kimi tərcümə edilir.


Məsələn


- آیا این کتاب است؟


Aya ilə verilən müsbət sualların cavabı iki formada ola bilər.


1 - Təsdiqdə

2 - İnkarda


Təsdiq
cavab cümlələrinin əvvəlində - بله - bəle - (bəli) - ədatı işlənir.


Məsələn


- آیا این چتر است؟.
👈

🌂

بله، این چتر است.


- آیا آن اسب است؟
👈

🐎

بله، آن اسب است.


İnkar
cavab cümlələrinin önündə isə, - نه - nə - (xeyr) ədatı işlənilir.


Məsələn


آیا آن تخمه است؟.
👈

⚽️

نه، آن توپ است.


آیا این بشقاب است؟.
👈

☎️

نه، این تلفن است.___________________@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/70https://t.me/her_gun_farsca/68

Hər vaxtınız xeyir əziz dostlar


Hər vaxtınız xeyir əziz dostlar


İnşaallah sad hərfinə çatanda kitabın yarı imtahanı alınacaq.


Dəqiq vaxtı imtahandan üç gün öncə bildirəcəyik İnşaallah.


Amma kimlər imtahan verəcəksə, rəy bölməsinə
nöqtə ya plus
işarəsi göndərsin.


İmtahan yalnız işarə göndərən şəxslərdən alınacaq

https://t.me/her_gun_farsca/67https://t.me/her_gun_farsca/65

Hər vaxtınız xeyir əziz dostlar


Hər vaxtınız xeyir əziz dostlar


İnşaallah
şənbə
gününə qədər dərsləri təkrar etmək üçün, dərsi üç günlük dayandırırıq

https://t.me/her_gun_farsca/62

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə


19 - cu dərs


_____________________


1 - خرگوش

- xərquş

- dovşan

2 - خربزه

- xərboze

- qovun - yemiş

3 - خرس

- xers

- ayı

4 - خجالت

- xecalət

- xəcalət - utanma

5 - خروس

- xorus

- xoruz

6 - خرما

- xorma

- xurma

7 - خانه

- xane

- ev

8 - خانم

- xanom

- xanım

9 - خیابان

- xiyaban

- xiyaban - prospekt

10 - خیار

- xiyar

- xiyar

11 - خون

- xun

- qan

12 - خوک

- xuk

- donuz


_____________________

13 - در

- dər

- qapı

14 - دست

- dəst

- əl

15 - ده

- deh

- kənd

16 - درخت

- derəxt

- ağac

17 - دکتر

- doktor

- doktor

18 - دلفین

- dolfin

- delfin

19 - دارو

- daru

- dərman

20 - دایره

- dayere

- dairə

21 - دیوار

- divar

- divar

22 - دیر

- dir

- gec

23 - دود

- dud

- tüstü


_____________________

24 - دوربین

- durbin

- fotoaparat - binokl

25 - خالی

- xali

- boş

26 - خانواده

- xanevade

- ailə

27 - داغ

- dağ

- qaynar - isti

28 - دانشگاه

- daneşqah

- universitet


_____________________


Fellər


29 - خوابیدن

- xabidən

- yatmaq

30 - دیدن

- didən

- baxmaq - gormək


_____________________


İndiki zaman kökləri


29 - خواب

- xab

30 - بین

- bin@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/61https://t.me/her_gun_farsca/59

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə


18 - ci dərs


______________________


1 - چنگال

- çənqal

- çəngəl

2 - چتر

- çətr

- çətir

3 - چشم

- çeşm

- göz

4 - چطور

- çetour

- necə - nə cür

5 - چغندر

- çoğondər

- çuğundur

6 - چروک

- çoruk

- qırış - qırışmış

7 - چاقو

- çaqu

- bıçaq

8 - چای

- çay

- çay

9 - چین

- çin

- Çin

10 - چیز

- çiz

- şey

11 - چوب

- çub

- taxta - çubuq - şalban

12 - چوپان

- çupan

- çoban


______________________


13 - حشره

- həşəre

- həşərat

14 - حلقه

- həlqe

- nişan üzüyü

15 - حیوان

- heyvan

- heyvan

16 - حرفه

- herfe

- peşə - sənət

17 - حفره

- hofre

- çuxur - dərə

18 - حباب

- hobab

- köpük

19 - حاکم

- hakem

- mühakimə edən - hakim

20 - حاجی

- haci

- hacı

21 - حین

- hin

- vaxt - əsna - ərəfə

22 - حیله

- hile

- hiylə

23 - حومه

- hume

- ətraf - çevrə

24 - حوری

- huri

- huri


__________________

25 - چاپ

- çap

- çap - dərc

26 - چاق

- çaq

- kök - ətli-canlı

27 - حال

- hal

- hal - indi - indiki - vəziyyət

28 - حامی

- hami

- himayəçi - himayədar


______________________


Fellər


29 - چسبیدن

- çəsbidən

- yapışmaq

30 - چیدن

- çidən

- dərmək - düzmək - yığmaq


______________________


İndiki zaman kökləri


29 - چسب

- çəsb

30 - چین

- çin@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/58https://t.me/her_gun_farsca/57

https://t.me/tapshiriq_fars/4


https://t.me/tapshiriq_fars/4

https://t.me/her_gun_farsca/55https://t.me/her_gun_farsca/54

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə


17 - ci dərs


Sual əvəzlikləri


Fars dilində müxtəlif növ
sual əvəzliyi
vardır, bu dərsimizdə onlardan birinə işarə edirik.


Çist sual əvəzliyi


1 - چیست؟

- çist?


- nədir?Bu kəlmə
nədir
mənasında işlənib, cümləni sual cümləsinə çevirir.


Misallar


1 - این چیست؟

- این آب است


2 - آن چیست؟

- آن بخاری است


3 - این چیست؟

- این بستنی استQeyd-1


Danışıq dilində چیست؟ kəlməsinin əvəzinə «چیه؟»
«çiye»
sözü işlənir. Və
eyni bir mənanı
ifadə edirlər.


Misallar


1 - این چیه؟

- این آب است.


2 - این چیه؟

- این آب.


Qeyd - 2**


çiye ilə verilən suallarin cavabında
əst şəkilçisini gətirməməkdə
olar.@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/53https://t.me/her_gun_farsca/52

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə


16 - cı dərs


Əvəzlik


Əvəzlik
xüsusi mənaya malik olmadan şəxsi, əşyanı, hadisəni, əlaməti və.s adlandırmadan onları işarə edir, yaxud onları əvəz edir.


Əvəzliklər bir neçə növdür. Bu günkü dərsimiz
işarə əvəzlikləri
barəsindədir


Fars dilində işarə əvəzlikləri müxtəlifdir. Biz bu dərsdə onlardan ikisini qeyd edəcəyik.


Yaxın üçün

1 - این

- in


- bu


Uzaq üçün


2 - آن

- an


- oəst xəbər şəkilçisi


Bu şəkilçi ismi cümlələrdə ismi xəbərin
üçüncü şəxsinin təkinə
artırılır.

Azərbaycan dilindəki
- dır-dir-dur-dür
xəbər şəkilçisinə uyğun gəlir.


Misallar


1 - این سیب است

2 - آن انار است

3 - این اسب است

4 - آن برگ است

5 - این پرتقال است

6 - آن تاکسی است

7 - این جارو است

8 - آن جیرجیرک است

9 - این جعبه است

10 - آن جانماز است
@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/51https://t.me/her_gun_farsca/49

Hər vaxtınız xeyir əziz dostlar


Hər vaxtınız xeyir əziz dostlar

14 - il öz itkin düşən oğluna fasiləsiz olaraq vəhşət namazı qılan bir anaya, bu gün imkanı olanların vəhşət namazı qılmasını xahiş edirik.


Rübab binti Əli


Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.

https://t.me/her_gun_farsca/48

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə


15 - ci dərs


_________________


1 - ثبت نام

- səbte nam

- qeydiyyat

2 - ثواب

- səvab

- savab

3 - ثروت

- servət

- sərvət - var-dövlət

4 - ثروتمند

- servətmənd

- varlı - sərvətli

5 - ثلث

- sols

- üçdə bir - 1/3

6 - ثانیه

- saniye

- saniyə

7 - ثابت

- sabet

- möhkəm - dəyişməz - hərəkətsiz


_________________

9 - جنگل

- cəngəl

- meşə

10 - جعبه

- cə'be

- qutu - yeşik

11 - جلیقه

- celiqe

- jilet

12 - جگر

- cegər

- ciyər

13 -جغد

- coğd

- bayquş

14 - جمعه

- com'e

- cümə

15 - جارو

- caru

- süpürgə

16 - جانماز

- canəmaz

- canamaz - səccadə

17 - جیب

- cib

- cib

18 - جیرجیرک

- circirək

- cırcırama

19 - جوجه

- cuce

- cücə

20 - جوراب

- curab

- corab


_________________


21 - جادو

- cadu

- cadu -

22 - جالب

- caleb

- maraqlı

23 - جزیره

- cəzire

- ada

24 - جلسه

- cələse

- iclas - məclis

25 - جلو

- celu

- qarşı - ön

26 - جدایی

- codayi

- ayrılıq

27 - جفت

- coft

- cüt

28 - جو

- cou

- arpa


_________________


Fellər


29 - جستن

- costən

- axtarmaq

30 - ثابت کردن

- sabet kərdən

- isbat etmək - sübut etmək


İndiki zaman kökləri


29 - جوی

- cuy

30 - (ثابت) کن

- (sabet) kon


_________________@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/47https://t.me/her_gun_farsca/44

123456