Hər Gün Farsca

Hər Gün Farsca

6 102

Kanal admini

@shahadat_arzusunda

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə


32 - ci dərs


İndiki zamanın əmələ gəlməsi


Feilin indiki zamanı iş, hal və hərəkətin söz söylənən vaxtda icrasını bildirir, yəni iş, hal və hərəkətin icra vaxtı ilə onun haqqında məlumat verilən vaxt eyni zamana təsadüf edir.


Fars dilində feilin indiki zaman formasını düzəltmək üçün feil kökünün əvvəlinə «می»
(mi)
hissəciyi, sonuna isə
şəxs sonluqları
artırmaq lazımdır.


Şəxs sonluqları feilin kökünə bitişik, «می» hissəciyi isə feilin kökündən ayrı yazılır.


30 - cu dərsdə şəxs sonluqlarını qeyd etmişdik, təkrar üçün müraciət edə bilərsiz.


Deməli indiki zaman aşağıdakı quruluş modeli üzrə düzəlir:من می آیم

تو می آیی

او می آید

ما می آییم

شما می آیید

آنها می آیند


Misallar


علی غذا می خورد

حسن و حسین می روند

او می خوابد

آنها غذا می پزندQeyd


İndiki zaman formasında işlənən feillər fars dilində kontekstdən asılı olaraq, həm də qeyri-qəti və qəti gələcək zaman mənasını bildirir.


Məsələn


فردا می آیم

فردا حتماً می آورم

شب می روم


____________________@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/119https://t.me/her_gun_farsca/118

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə


31 - ci dərs


Sual əvəzlikləri


17 - ci dərsdə sual əvəzliklərindən birinə işarə etmişdik. Növbəti sual əvəzliyi «چه»
(çe)
sual əvəzliyidir.


Azərbaycan dilində
nə?
sual əvəzliyi kimi tərcümə olunur.


Misallar


- تو چه داری؟

من سیب دارم


لیلا چه دارد؟

لیلا خانه دارد


آنها چه دارند؟

آنها تاکسی دارند


علی چه می خورد؟

او پرتقال می خورد.


فاطمه چه دارد؟

او اسب دارد.


حسین چه دارد؟

او خرگوش، خروس و اسب دارد.


استخر چه دارد؟

استخر آب دارد.____________________@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/117https://t.me/her_gun_farsca/116

Hər vaxtınız xeyir əziz dostlar


Hər vaxtınız xeyir əziz dostlar


_İnşaallah muşkülərimizin həlli üçün dua edərsiz bizləride_

https://t.me/her_gun_farsca/115https://t.me/her_gun_farsca/114

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə


30 - cu dərs


Daştən felinin indiki zaman forması


Azərbaycan dilindəki
mənim karandaşım var - sənin kitabın var - bizim evimiz var
, və.s. bu kimi cümlələrdə işlənən
var
sözü fars dilində «داشتن» (malik olmaq) feilinin kökünə «دار» müvafiq şəxs sonluqlarının artırılması ilə ifadə olunur.


Şəxs sonluqlarını aşağıdakılardır


- م

- əm

- ی

- i

- د

- əd

- یم

- im

- ید

- id

- ند

- ənd


Bir qayda olaraq indiki zaman feillərini düzəldərkən, bu şəxs sonluqları bütün indiki zaman köklərinin sonuna birləşir


___________________


- دارم

- داری

- دارد

- داریم

- دارید

- دارند

___________________


Məsələn


1 - من بستنی دارم

2 - تو بستنی داری

3 - او بستنی دارد

4 - ما بستنی داریم

5 - شما بستنی دارید

6 - آنها بستنی دارند


___________________


7 - او دوربین دارد

8 - راننده تاکسی دارد

9 - خرس بینی دارد

10 - آن حیوان چهار پا دارد

11 - ما خانه داریم

12 - درخت، برگ دارد


___________________


Əgər cümlədə isimlər işlənərsə, isimlər tək şəxs olduqda, üçüncü şəxsin təkinə aid olan, əgər isimlər cəm olarsa, üçüncü şəxsin cəminə aid olan feildən istifadə ediləcək.


13 - خرگوش و اسب بینی دارند

14 - خانه اتاق دارد

15 - لیلا اسب دارد


___________________@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/113https://t.me/her_gun_farsca/112

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə


29 - cu dərs


____________________


1 - فرش

- fərş

- xalça - xalı

2 - فرزند

- fərzənd

- övlad

3 - فنجان

- fencan

- fincan

4 - فلفل

- felfel

- acı bibər - istiot

5 - فرودگاه

- forudqah

- hava limani

6 - فروشگاه

- foruşqah

- mağaza

7 - فانوس

- fanus

- fənər - çıraq

8 - فارسی

- farsi

- farsca

9 - فیل

- fil

- fil

10 - فیلم

- film

- film

11 - فوتبال

- futbal

- futbol

12 - فوت

- fut

- üfürmə


____________________


13 - قلب

- qəlb

- qəlb - ürək

14 - قطار

- qətar

- qatar

15 - قرمز

- qermez

- qırmızı

16 - قبله

- qeble

- qiblə

17 - قرص

- qors

- həb

18 - قرآن

- qor'an

- quran

19 - قاشق

- qaşoq

- qaşıq

20 - قایق

- qayeq

- qayıq

21 - قیافه

- qiyafe

- görünüş - qiyafə

22 - قیف

- qif

- qıf

23 - قوری

- quri

- çaynik

24 - قورباغه

- qurbağe

- qurbağa


____________________


25 - فردا

- fərda

- sabah

26 - فرمان

- fərman

- əmr - göstəriş - sükan

27 - قرض

- qərz

- borc

28 - قسم

- qəsəm

- and


____________________


Fellər


29 - فروختن

- foruxtən

- satmaq

30 - فرمودن

- fərmudən

- buyurmaq


____________________


İndiki Zaman Kökləri


29 - فروش

- foruş

30 - فرما - ی

- fərma - y


____________________
@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/111https://t.me/her_gun_farsca/110

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə


28 - ci dərs


____________________


1 - عسل

- əsəl

- bal

2 - عصا

- əsa

- əsa - çəlik

3 - عشق

- eşq

- eşq

4 - عبادت

- ebadət

- ibadət

5 - عقاب

- oqab

- qartal

6 - عمر

- omr

- ömür

7 - عاج

- ac

- fil sümüyü

8 - عالم

- alem

- alim

9 - عینک

- eynək

- eynək

10 - عید

- eyd

- bayram


____________________


11 - غذا

- ğəza

- yemək

12 - غلط

- ğələt

- səhv - yanlış

13 - غیبت

- ğeybət

- qeybət

14 - غیر منتظره

- ğeyr-e montəzere

- gözlənilməz - gözlənilməyən

15 - غروب

- ğorub

- qürub - günün batışı

16 - غنچه

- ğonçe

- qönçə

17 - غار

- ğar

- mağara

18 - غاز

- ğaz

- qaz

19 - غوره

- ğure

- üzüm qorası - kal üzüm

20 - غول

- ğul

- div


____________________


21 - عزیز

- əziz

- əziz - dəyərli

22 - عفّت

- effət

- iffət - ismət - paklıq

23 - عمق

- omq

- dərinlik

24 - عالم

- aləm

- aləm - dünya - cahan


____________________


25 - غم

- ğəm

- qəm - kədər

26 - غبار

- ğobar

- toz

27 غایت

- ğayət

- son - nəhayət - qurtaracaq

28 - غایب

- ğayeb

- qayib - olmayan


____________________


Fellər


29 - شدن

- şodən

- olmaq

30 - گذاشتن

- qozaştən

- qoymaq - yerləşdirmək


____________________


İndiki Zaman Kökləri


29 - شو

- şəv

30 - گذار

- qozar


____________________@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/109https://t.me/her_gun_farsca/108

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə


27 - ci dərs


_________________________


1 - طناب

- tənab

- kəndir - ip

2 - طلا

- təla

- qızıl

3 - طفل

- tefl

- uşaq - körpə

4 - طبّ سوزنی

- tebbe suzəni

- iynə batırma (qədim Çin müalicə növü)

5 - طعمه

- to'me

- şikar - ov - yem

6 - طلوع

- tolu'

- günəşin çıxması

7 - طالبی

- talebi

- qovun - daş qovunu

8 - طاووس

- tavus

- tovuz quşu

9 - طوفان

- tufan

- tufan - fırtına

10 - طوطی

- tuti

- tutu quşu


_________________________


11 - ظرف

- zərf

- qab - qab-qacaq

12 - ظرف شویی

- zərf şuyi

- qab yuyan maşın - mətbəxdə qab yuyulan yer - zərf

13 - ظهر

- zohr

- günorta

14 - ظهور

- zohur

- üzə çıxma - zühur etmə - zahir olma

15 - ظاهر

- zaher

- görünüş - görkəm - zahir - təzahür

16 - ظاهراً

- zaherən

- sanki - elə bilki - zahirən


_________________________


17 - طبقه

- təbəqe

- mərtəbə

18 - طریق

- təriq

- yol - usul

19 - طبق

- tebq

- uyğun - görə - münasib

20 - طبّ

- tebb

- tibb

21 - طاقت فرسا

- taqət fərsa

- yorucu - dözülməz

22 - طالب

- taleb

- tələb edən - tələbkar

23 - طوری

- touri

- elə - o cür

24 - طور

- tour

- elə - cür

25 - طولانی

- tulani

- uzun - uzun-uzadı


_________________________


26 - ظرفیت

- zərfiyyət

- tutum - qabiliyyət

27 - ظلم

- zolm

- zülm

28 - ظالم

- zalem

- zalım - zülümkar


_________________________Fellər


29 - آویختن

- avixtən

- asmaq

30 - پوشیدن

- puşidən

- geyinmək


_________________________


İndiki Zaman Kökləri


29 - آویز

- aviz

30 - پوش

- puş


_________________________@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/107

Hər vaxtınız xeyir


Hər vaxtınız xeyir


Dərslər 3 - cü gündən başlayacaq İnşaallah

https://t.me/her_gun_farsca/106

İmtahanda iştirak edən dostların hər birinə minnətdarlığımızı bildiririk.


İmtahanda iştirak edən dostların hər birinə minnətdarlığımızı bildiririk.


Cavablar çox ürək açan idi..


İnşaallah müvəffəqiyyət diləyi ilə..


Son imtahanda daha gözəl nəticlələrlə "İltimas dua"

https://t.me/her_gun_farsca/105

Hələki yazılan cavablar üçün olan qiymətlər 👇


Hələki yazılan cavablar üçün olan qiymətlər 👇


Mrs. Aliyeva. 20

F3 Jale A. 14

G - Kva. 20

Ofeliya H. 18

Shams_19. 16

Aydan. 20

Əfsanə. 14

Xəyalə Şiriyeva. 18

Elman. 16

Zəhra Seyyidə 14

Zehra_Azeri. 20

Fatimə Nuri. 20

Fatimə. 20

Aynur H. 16

Zəhra Rəna. 18

M.G. 14

Saadat. 16

Ruslan. 16

https://t.me/her_gun_farsca/104https://t.me/her_gun_farsca/103

Cavabları sabah axşama qədər göndərə bilərsiz, 1 - saat sualları görəndən sonra cavab yazmaq müddəti


Cavabları sabah axşama qədər göndərə bilərsiz, 1 - saat sualları görəndən sonra cavab yazmaq müddətidir

https://t.me/her_gun_farsca/102

Allahın adı ilə


Allahın adı ilə


1 - Hansı variant "sabet" sözünün düzgün yazılış formasıdır?


ا) - صابط

ب) - سابت

ج) - ثابت

د) - ثابط


2 - Hansı variant şəxs əvəzlikləri haqqında doğrudur.


ا) - این - ما - چیست

ب) - آنها - آن - شما

ج) - شما - ما - تو

د) - آیا - ما - شما


3 - Nöqtələrin yerinə hansı söz uyğundur.


👈
فاطمه دکتر .....


ا) - هستید

ب) - هستیم

ج) - هست

د) - هستم


4 - Doğru varianti tapın


ا) - این اسب هستند

ب) - من راننده هستم

ج) شما دکتر هست

د) - اسب راننده هست


5- Hansı cümlə doğrudur?


ا) - این چیست؟ بله این برگ است

ب) - آن چیست؟ آن پرچم است

ج) - آیا این خانه است، نه آن خانه است

د) - آن چیست؟ نه آن خرما است


6 - Hansı işarə əvəzliyidir?


ا) - این

ب) - آیا

ج) - ما

د) - چیست؟


7 - Hansı yanlış cavabdır


ا) - این پیراهن است

ب) - آیا آن پیراهن هستیم؟

ج) - آیا تو راننده هستی؟

د) - بله، من راننده هستم.


8 - Hansi söz "qənaət" kəmləsinin tərcüməsidir?


ا) - ضدّ

ب) - صرفه‌ جویی

ج) - ضلع

د) - ضایعات


9 - Bu hərf "گ" hansı saitlərdən əvvəl "q" səsini ifadə edir?


ا) - "a-u-o-ou"

ب) - "ə-e-a"

ج) - "ou-ə"

د) - "a-ə-o"


10 - Aşağıdakılardan hansı sual adatıdır?


ا) - چیست؟

ب) - آیا

ج) - من

د) - این


Müvəffəq olun!


Qiymətlər kanalda qeyd olunacaq İnşaallah


@shahadat_arzusunda


👆 Rəylərdə və digər yerlərdə göndərdiyiniz cavablar qəbul deyil!


@her_gun_farsca

https://t.me/her_gun_farsca/101

Hər vaxtınız xeyir əziz dostlar


Hər vaxtınız xeyir əziz dostlar


İmtahanın sualları hazırdır


Birazdan suallar kanala yerləşdiriləcək, sualları görəndən sonra təkrar etmək qadağandır.


Sualları yazmaq üçün müddət 1 - saatdır


Əgər sualları başa düşməsəz, sualdan məqsədin nə olduğunu soruşa bilərsiz..


Cavablar üçün ünvan budur
👇


@shahadat_arzusunda

https://t.me/her_gun_farsca/100

123456